Село Кривица

Кривица е село в Североизточна България. То се намира в община Самуил, област Разград. Село Кривица /Топал кьой/ – селото се намира на 4 км източно от с.Самуил. Преименувано е през ХІІ 1934 г. До 1958 г. е било в Шуменска околия. През селото тече река Сенковец, която извира от съседното землище на с.Висока Поляна.

 

Географско разположение

Отстои на 3 км източно от с. Самуил, на 365 м надморска височина, разположено в 43° и 311 северна ширина и 26° и 501 източна дължина, в отво­рена долина в посока север - юг. Площта на населеното място е 596 дка. населено с 251 души към 2001 г. Землището й обхваща 16 783,924 дка. Ниви­те са разположени на ниско плато над селото. На изток селото граничи с гора. В южния край на землището, под с.Висока поляна, от три изворче­та започва началото си р. СенкоВец, която събира водите от района на селото и продължава в северна посока по една отворена долина. Преоб­ладаващите почви са тъмносиви горски почви, подходящи за отглеждане на култури с по - дълъг вегитационен период и костилкови овощни насаж­дения.

Историческо Минало

Долината на р. Сенковец е била благоприятна за съществуването на път от дълбока древност. По нея, близо до селата Голяма вода и Хърсово, се намира Съзлъшката селищна могила.

В м. Юртлука са откривани предмети, фрагменти от керамика и мо­нети от римско Време. В съседство се намират тракийски надгробни могили1.

Административна история

След Освобождението до 1955 г. с. Топал е в състава на Шуменска околия, в няколко общини - Трем, Капитан Петко, Венец и Ясенково, откъдето преминава към Самуилска община, Разградско. През някое вре­ме, границата на околиите минавали през махалите, като ги разделяли на западна част, до магазина - Разградска околия, източна - към Шуменска околия.

Духовни средища

Джамия и Турско училище

Няма данни кога е построена джамията на селото, но от Акта за одър­жавяване през 1969 г. е видно, че в джамийския двор е имало полумасивна сграда от 130 м2 застроена площ, която е била турско училище. В Про­токола на Изпълкома от 11.1.1962 г. е отбелязано, че старото турско училище е паянтова сграда, която не се използва от години и е пред срут­ване. Училището е наименувано на „В.И.Ленин" на 22.1\Л1960 г*

Читалище "Pазвитие"

За основаване на читалище „Развитие" е известно следното. Според Протокол № 2 от 4.Х.1927 г. става известно,че в архива на читалището е била запазена само една книжка, където пише, че първият опит за учре­дяване на читалищна организация е направен през 1902 г. Тя е функциони­рала слабо и скоро била закрита. Опит за ново възкръсване е направен на 20.Х1.1921 г., когато в една от стаите на общинското управление /ста­рото училище/ се събират за възстановяване на читалище „Развитие*,

Благоустройство

Селото е електрифицирано в периода от 1960 до 1963 г., а процесът на основното водоснабдяване е от 1962 до 1964 г. В края на 80-те години на XIX век е направен проект за дълбок сондаж, от който да се изпраща вода към кулата в Самуил, като част от проекта се реализира, но впоследствие е изоставен от близо 15 години.

Стопанство

ТКЗС „9-ти септември "

ТКЗС в селото е учредено на 21.09.1950 г., наречено „9 септември" с пръв председател Михаил Стоянов. През 1958 г. то е включено със земли­щето си в основаното ОТКЗС „Девети септември" - Самуил. Поради неблагоприятните природо - климитични условия в част от населените места се отглеждат само зърнени и фуражни култури'*.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с.Кривица

1-Наименование на социалната услуга:

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - с.Кривица ,община Самуил
- капацитет : 8 места / 2 мъже и 6 жени /

- целева група : за лица с умствена изостаналост

- Адрес и телефон за контакт - с.Кривица ,област Разград , ул.Ивайло” № 40 А ;/ 08477/ 29-75 ;

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Форма за абонамент