Araçlarla İlgili Hususlar  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Araçlarla İlgili Hususlar Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Araçlarla İlgili Hususlar

TÜRKİYE’YE GETİRİLEN YABANCI PLAKALI KARA TAŞITLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1. Yabancı plakalı taşıtınızı Türkiye’ye getirmek için taşıtın kayıtlı olduğu ülkede olağan ikametinizin olmasının yanı sıra Türkiye’ye giriş yapmak istediğiniz tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmanız gerekir.

 

2. Yola çıkmadan önce özellikle vatandaşlarımızca türkiye.gov.tr adresinde veya pasaportta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden süre hesabının yapılması, gümrük kapılarında yaşanabilecek mağduriyetleri engelleyecektir.

3. Türkiye’ye giriş yapmak istediğiniz tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde Türkiye’de 180 günden fazla kalmışsanız taşıtınızı Türkiye’ye getiremezsiniz

4. Yurtdışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulu (taşıt getirilmek istenilen tarihten geriye doğru son 1 yılda 185 gün fiilen yurtdışında bulunma) aranmaz.

5. Taşıtın ikamet ettiğiniz yerde adınıza kayıt ve tescil edilmiş olması gerekir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.

6. Emekli veya çalışan olmanız fark etmeksizin taşıtınızı Türkiye’de iki yıl (730 gün) kullanabilirsiniz.

7. Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir. Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilmektedir.

8. Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 30 (otuz) güne kadar süre verilir.

9. Başkasına ait taşıtı vekâleten getirebilirsiniz.

10. Hem vekâleten taşıtı getiren kişinin hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir.

11. Türkiye’ye girişte ehliyetinizi, taşıtın yurtdışı mülkiyet belgesi ile Türkiye’de geçerli sigorta poliçesini yanınızda bulundurunuz. Sigortanız Türkiye’de geçerli değil ya da yoksa gümrükte sigorta yaptırabilirsiniz.

12. Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir:

· Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğün onaylayacağı bir vekâletname,

· Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,

· Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi.

13. Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde ise aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur.

· Firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,

· Tüzel kişiliklere ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge,

*Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gerekir.

14. Taşıtınızı sizden başka, yurtdışında yerleşik (taşıt getirilmek istenilen tarihten geriye doğru son 1 yılın 185 gününü yurtdışında geçirmiş) eşiniz,anne, baba ve çocuklarınız kullanabilir. İzin hak sahibi taşıt içinde bulunsa dahi belirtilen kişiler dışında taşıtın kullanılması (acil durumlar hariç) mümkün bulunmamaktadır.

15. Taşıtınızı Türkiye’de bırakıp yurtdışına çıkmak istediğinizde (örneğin uçakla), en yakın gümrük idaresine taşıtı kimsenin kullanmayacağına dair taahhütname vermeniz ya da taşıtınızı gümrük idaresinin gözetimine bırakmanız gerekir. Pasaport işlemleri sırasında söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde izin hak sahibi, pasaport işlemlerinden önce gümrük idaresine yönlendirilir.

16. Siz yurtdışındayken taşıtı hiç kimse kullanamaz.

17. Taşıtla her giriş yapılmak istenildiğinde, 185 gün yurtdışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir.

18. İki yıllık yurtta kalma süresi dolmadan çıkış yaptıysanız arta kalan süreyi kullanabilmek için yurtdışı yerleşiklik şartını sağlamanız gerekir. Sağlamıyorsanız taşıtınızın girişine izin verilmez. Ancak, geçici ithal izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye dışına çıkan yurtdışından emekliler için, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden gelmeleri halinde 185 gün yurt dışında bulunma koşulu aranmaz.

19. İki yıllık sürenizin tamamını kullandıktan sonra 185 gün süreyle taşıt getiremezsiniz. Farklı bir taşıtla gelseniz dahi taşıtın Türkiye’ye girişine müsaade edilmez.

20. Türkiye’ye yeniden taşıt getirmek için süresi bulunmayan veya yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 gün şartını sağlayamayan Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere bir ay süre verilir.

21. Taşıtların yurtta kalma süresinin bitimini takip eden; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aylık süre içerisinde yurtdışı edilmesi durumunda 2019 yılı için sırasıyla 260 TL, 520 TL ve 780 TL para cezası uygulanır. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

22. Taşıtın izin süresi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yurtdışı edilmemesi, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, satılması, kiraya verilmesi, taahhütname verilmeden yurtdışına taşıtsız çıkış yapılması vb. rejim hükümlerinin ihlali halinde Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesine göre işlem yapılır. Taşıtın gümrük vergilerinin dörtte biri oranında para cezası tahsil edilir ve taşıt yurtdışı edilir.

23. Yabancı plakalı taşıtlarla ilgili detaylı ve güncel bilgilere Ticaret Bakanlığı’na ait https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar web adresinden ve yolcu rehberinden ulaşılabilirsiniz.

Taşıt Ön Beyan Uygulaması

Yabancı plakalı özel taşıtlarıyla ülkemizin gümrük kapılarından giriş yapacak vatandaşlarımızın gümrük kayıt işlemlerini daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla uygulamaya giren “Taşıt Ön Beyan Uygulaması”na ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5c6681c7ddee7d06d4bed73d/tb_geciciithalat_tasit_%C3%B6n_beyan_uygulamasi_tr_eng.pdf ve https://trakya.ticaret.gov.tr/haberler/ozel-tasitlar-icin-on-beyan-uygulamasi-basladi web adreslerinden ulaşılabilir.

Söz konusu uygulamaya erişim https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan ve https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/ web adreslerinden sağlanmaktadır.

Pzt Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Abonelik Formu